Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
 


   รายงานการประชุมสภาทั้งหมด
   
   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560และปี 2561     25/05/18     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยที่ 4 ปี 60     03/11/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานกาประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ค1 ปี 2560     06/06/17     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานกาประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ค1 ปี 59     12/10/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานกาประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ค1 ปี 59     12/10/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานกาประชุมสภา สมัยสามัญ ส.3 ค.2 ปี 59     12/10/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศนัดประชุมสภา 8 สค59     03/08/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี59     26/07/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ปี59     26/07/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ปี 59     01/06/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2ค2 ปี 59     19/05/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนฯสมัยสามัญส.2ปี59 15 พค59     11/05/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 59     01/03/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี2559 และ ปี 2560     01/03/16     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศหลังปิดประชุมสภา 30 พย.58     14/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศหลังปิดประชุมสภา 16 พย.58     14/12/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศหลังปิดประชุมสภา สค.58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศหลังปิดประชุมสภา พค.58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศหลังปิดประชุมสภา กพ.58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ค2 ปี 58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2ค2 ปี 58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ค1 ปี 58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวน ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ค1 ปี 58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ค.2 24 สค58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ค.1 10 สค58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2ค.2 25 พค.5     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ค.1 11 พค58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 58     04/11/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ค.2 24 สค58     01/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ค.1 10 สค58     01/09/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่2 ค2 ปี58     06/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 58     25/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่2 ค1 ปี58     04/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวน ประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ค.2 25 พค58     04/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี58 9กพ58     10/03/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศหลังจากปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี58      09/03/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี58 และ 59     06/03/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ส.4 ปี57 ค.1     26/12/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ค2 ปี57 22 สค     08/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ค1 ปี57 14 สค     26/09/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภา 14 สค57     18/08/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 57     30/06/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศหลังจากปิดประชุม 3 กพ.57     04/06/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รานงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 57     04/06/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภา 3 กพ.57     04/06/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ปี 56     12/12/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่2 ปี2556 ครั้ง2     05/08/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่2ปี2556 ครั้ง1     05/08/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ค.1ปี56     31/07/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 56 5กพ.56     05/03/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญปี2556และสมัยแรกปี2557     05/03/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี56 5 กพ56     05/03/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภาอบตสมัยสามัญ สมัยแรกปี56     05/03/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ค.1 ปี55     08/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ปี55     14/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3ปี55 ครั้งที2     10/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่3 ปี2555 ครั้ง1     10/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ค.1ปี55     07/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี55 ครั้งที1     14/06/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕      16/03/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่4ค1,2 ปี54     29/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ปี 54 และ ปี 55     29/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญปี2555และสมัยแรกปี2556     29/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่4 ปี2554 ครั้ง2     29/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่4 ปี2554 ครั้ง1     29/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก     29/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่3 ปี2554 ครั้ง2     07/09/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่3 ปี2554 ครั้ง1     29/08/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ค.1ปี54     02/08/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่2 ปี2554 ครั้ง1     09/06/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี54     09/06/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี54     09/06/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญปี2554และสมัยแรกปี2555     10/03/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี2554 ครั้ง1     25/02/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2555     24/02/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ปี54     02/02/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ปี 53 ครั้ง2     13/12/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ปี 53 ครั้ง1     13/12/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภา อบต.สมัยที่ 4ครั้งที่ 2ปี53     25/11/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภา อบต.สมัยที่ 4ครั้งที่ 2ปี53     25/11/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศเชิญชวนประชุมสภา อบต.สมัยแรก-สมัยที่4 2553     16/11/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/53     30/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/53     30/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาลงเว็บสมัยที่ 2 ปี 53     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาลงเว็บสมัยแรก ปี 53     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาลงเว็บสมัยที่ 4 ปี52 ครั้งที่1     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาลงเว็บสมัยที่ 3 ปี52 ครั้งที่2     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาลงเว็บสมัยที่ 3 ปี52 ครั้งที่1     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาลงเว็บสมัยที่ 2 ปี52 ครั้งที่1     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รายงานการประชุมสภาลงเว็บสมัยแรก ปี52 ครั้งที่1     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
 เมนู
 หน้าแรก
 สายด่วนนายก อบต.
 ช่องทางแสดงความคิดเห็น
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา
 แผนการดำเนินงาน
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุมสภา
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ข่าวผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 คู่มือประชาชน
 การจัดการความรู้(KM)
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 ระบบสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมิณของ อปท.
 ระบบบันทึกบัญชี อปท.
 ระบบข้อมูลเลือกตั้ง
 ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.
 ระบบข้อมูลกลาง อปท.
 ข้อมูลแผนอัตรากำลังสามปี
 ระบบบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
 ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 ระบบ Electronic Form
 รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Google

 ปฏิทินกิจกรรมของอบต.ภายในเดือน
ตุลาคม 2020
SuMoTuWeThFrSa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31